Opplæringen

Hensynsfull. Aktpågivende. Varsom.

Hovedmål for opplæringen

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som: - er trafikksikker - gir god samhandling - fører til god trafikkavvikling - tar hensyn til helse, miljø og andres behov - er i samsvar med gjeldende regelverk.


Opplæringen i klasse B har 4 trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet. Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes videreført i neste trinn. Målene for trinn 1–4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førerrett i klasse B.

Trinn 1:

Trinn 2:

Trinn 3:

Trinn 4:

Målene i dette trinnet hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Opplæringen består av trafikalt grunnkurs. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter bl.a. førstehjelp og å være trafikant i mørket.

Her skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet og bilføreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Målene er rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven
kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal,
med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn. Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B. Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på veg. Kurset gjennomføres mot slutten av trinn 3, unntaksvis i tilknytning til sikkerhetskurs på veg i trinn 4.

Målene i siste trinn er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B. Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom
selvstendig øving på veg. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring
til førerkort klasse B. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler. Gjennomføring av opplæringen og læringsutbytte.

Det er grunn til å tro av de fleste vil ha best utbytte av å fordele føreropplæringen over tid. Fordelt opplæring vil gi anledning til bl.a. modning og privat øving både mellom vanlige kjøretimer og mellom obligatoriske deler. Det vil også gi bedre anledning til å nå målet når det gjelder mørkekjøring, og til å få erfaring fra kjøring på alle slags føre. Ikke minst vil det gjøre det lettere å unngå for stort fravær fra arbeidsplass eller skole samtidig som en ønsker å gjennomføre føreropplæringen. Forskning tyder på at de som har omfattende kjørerfaring, er mindre ulykkesutsatt den første tiden etter at de har fått førerkort. Omfattende privat øving, mengdetrening, anbefales, spesielt etter gjennomføring av sikkerhetskurs på veg.

Kontaktskjema

Spørsmål? Kontakt oss gjerne uforpliktende i skjemaet under.

Ønsker du å melde deg på kurs eller kjøretimer; skriv i feltet "Melding" hva du ønsker.

 
 
 
 
Ja
Nei